“Työmme tarkoitus on tehdä hyvää sille, jolle työtä teemme.”

Kiinteähintaiset toimet:

Hinta tarkoittaa arvonlisäverollista kokonaishintaa ko. toimesta.

Kiinteähintaisista toimista esitettävässä laskussa mainitaan toimenpiteen nimi, arvonlisäveroton hinta, arvonlisäveron määrä ja kokonaishinta (EUR)

  1. Testamentti ja sen laadinnan yhteydessä tapahtuva perintösuunnittelu 299,00

Hintaan sisältyvät kaikki tarvittavat toimet mm. neuvottelut, niistä laadittu muistio ja sen säilytys yhtiön hallinnassa, testamentin laatiminen asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja sen säilytys konekielisessä muodossa yhtiössä, tarvittaessa testamentin laatiminen kahtena kappaleena ja toisen kappaleen säilytys yhtiössä, perintöverovaikutusten selvittely, muiden perintösuunnitteluun kuuluvien toimien kuten lahjoitus, talletusvakuutus jne. alustava selvitys ja verovaikutusten arviointi ja arvonlisävero. Hintaan sisältyy myös testamentin teon jälkeinen testamentin sisältöä koskeva puhelinneuvonta.

  1. Avioehtosopimus 355,00

Hintaan sisältyvät kaikki tarvittavat toimet mm. neuvottelut, vaihtoehtojen läpikäynti, asian perintö ja verovaikutusten selvitys, avioehtosopimuksen laatiminen, kirjeenvaihto, avioehtosopimuksen rekisteröiminen maistraatissa, maistraatin rekisteröimismaksu ja arvonlisävero.

  1. Edunvalvontavaltuutus, ”hoitotestamentti” 295,00

Hintaan sisältyvät kaikki tarvittavat toimet, neuvottelu, edunvalvontavaltakirjan laadinta sekä taloudellisia asioita että henkilöä koskevia (hoitotestamentti) asioita varten. Tarvittaessa valtakirjan laadinta useampana kappaleena ja toisiokappaleen säilytys arkistossamme. Hintaan sisältyy myös arvonlisävero.

Muut toimet:

Asiakkaan ja yhtiön välillä sovitaan suoritettavista toimista toimeksiantosopimus ja nämä laskutusperusteet ovat osa toimeksiantosopimusta. Toimeksiantosopimus laaditaan kahtena kappaleena, toinen asiakkaalle ja toinen yhtiölle.

1. Aikaperusteinen veloitus

Laskutusperusteena on työhön käytetty aika, jota seurataan kalenteriajan mukaisesti ja joka kulunut aika merkitään käsin pidettävään toimenpideluetteloon.

Asiakkaalle esitettävässä laskussa eritellään asiassa tehdyt pääasialliset toimet ja ko. toimiin kulunut aika yhteensä. Asiakkaan luottamuksensuojasta johtuen ei toimia kirjata laskuun yksityiskohtaisesti.

Laskutettavat erät ovat arvonlisäverollisia – alv – eriä. Arvonlisävero on 24 %.

Tuntiveloitus on 255,00 + alv 61,20, yhteensä                                 316,20

henkilötyötunti

Puhelinneuvottelusta veloitetaan siihen kulunut aika, kuitenkin vähintään 15 min.

Sähköposti- ja verkkopankki viesteihin tutustumisesta ja/tai vastaamisesta veloitetaan siihen kulunut aika, kuitenkin vähintään 15 min.

2. Veloitettavat kulut

Aikaperusteisen laskutuksen ohella veloitamme seuraavat kulut:

  • lähetetty kirje 12,00 + alv 2,88, yhteensä 14,88
  • otettu valokopio/kpl, oikeaksi todistettu tai todistamaton,

1,6 + alv 0,38, yht.                                                                       1,98

  • cd- tai dvd-levy/kuvat tai video 30,00 + alv 7,20, yht. 37,20
  • matkakustannukset veloitetaan arvonlisäverollisina kulloinkin voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaisesti
  • ulkopuolisille maksettavat maksut:

maksettu hinta + alv

Laskutusväli

Toimista kuten perunkirjoitus, perinnönjako, testamentin tiedoksianto, lahjoitus laskutetaan toimen tultua loppuunsaatetuksi tai toimeksiannon muuten lakatessa ellei kohdassa Välilaskutus sanotusta muuta johdu.

Välilaskutus (toimeksiantosuhteen kestäessä tapahtuva laskutus)

Toimeksiannon kestäessä yhtiöllä on oikeus välilaskuttaa tehdystä työstä ja aiheutuneista kuluista. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta välilaskuttaa, ellei toimeksiantosopimuksessa toisin sovita. Asiakkaalla on kuitenkin  oikeus saada välilasku kirjallisesti/ sähköpostin välityksellä sitä pyytäessään.

Panttioikeus

Laskun maksamisen vakuudeksi yhtiöllä on panttioikeus hallussaan oleviin – itse laadittuihin ja muuten haltuun tulleisiin – asiapapereihin, ei kuitenkaan asiakkaan osake-, osuus- tms. arvopapereihin.

Laskutusperusteiden voimassaolo

Em. laskutusperusteet ovat voimassa kalenterivuoden ajan. Aikaperusteinen tuntiveloitus on kuitenkin voimassa toimeksiannon keston ajan, ellei asiasta toisin sovita asiakkaan kanssa.